تازگی های جدید


دم‌های بزرگ به‌دنبال کسب حکمت هستند

دم‌های بزرگ به‌دنبال کسب حکمت هستند
آدم‌های متوسط به‌دنبال کسب دانش هستند
آدم‌های کوچک به‌دنبال کسب سواد هستند.