تازگی های جدید


دلم از نرگس بیمارِ تو بیمار تر است

دلم از نرگس بیمارِ تو 

بیمار تر است

چاره کن دَرد کسی 

کز همه ناچار تر است ...